S.T.R.E.T.2 -Veglat e mësuesve 2 image

S.T.R.E.T.2 -Veglat e mësuesve 2

Data

2022 - 2025

Donatorë

E+ (Komisioni Europian)

Partnerë

Radviliskio Lizdeikos Gimnazija (koordinator) - Lituani, ARNO - Maqedonia e Veriut, Shkolla e mesme “Rade Jovçevski Korçagin” - Maqedonia e Veriut, Instituti i Arsimit të lartë Shtetëror "Marini-Gioia" - Itali, Asociatia Scoala De Valori - Rumani

Fjalët kyçe

arsimi, sipërmarrja sociale, filantropia, CSR, rinia, mësuesit, shkollat, kompetencat kryesore, aftësitë, metodat e mësimdhënies, mësimi reflektues, mjetet dixhitale, mësimi dixhital, klasa dixhitale
STRET TT 2 është edicioni i dytë i projektit “Studentë sot sipërmarrës të përgjegjshëm nesër – Veglat e mësuesve” , I cili synon të rrisë dhe vlerësojë kompetencat kryesore të mësuesve,  duke krijuar udhëzime të kornizës së kompetencave dhe duke ndihmuar në zhvillimin e tyre të mëtejshëm dhe përmirësimin e programeve arsimore për sipërmarrjen dhe praktikat në shkolla.

Projekti përfshin gjithashtu mjete dixhitale dhe mësimin dixhital të mësuesve dhe studentëve me përdorimin e SELFIE dhe Dig.Comp.Edu, dhe mjete dhe platforma të tjera ndërvepruese dixhitale (të tilla si slack, g-drive, padlet, canva, we video, voice thread, mentimeter, answer garden, blogger etj.) në vlerësimin reflektues dhe vetëvlerësimin e nxënësve. STRET TT 2, gjithashtu do të rrisë kompetencat kyçe të mësuesve,  duke krijuar kurrikulat inovative për edukimin mbi sipërmarrjen bazuar në konceptet e Sipërmarrjes Sociale (SS), Përgjegjësisë Sociale të Korporatës (PSK) dhe Filantropisë, duke rritur kështu kapacitetet e tyre në mësimdhënie për menaxhimin e shkallës së vogël, idetë e biznesit, kompanitë e studentëve, duke dhënë ndikim social dhe duke promovuar vlerat e ekonomisë sociale dhe filantropisë.

Objektivat:

1. Krijimi i një konsorciumi shkollash dhe OJQ-sh nga BE-ja dhe BP-ja që do të jetë pioniere e kurrikulave të reja arsimore për sipërmarrjen e NS-së, PSK-së dhe Filantropisë dhe do të lehtësojë transferimin ndër-kurrikular dhe ndër-sektorial të njohurive, aftësive dhe përvojës ndërmjet stafit mësimdhënës, edukatorëve dhe shkollat

2. Krijimi i një udhëzuesi inovativ të kornizës së kompetencave për mësuesit, për të vlerësuar dhe vërtetuar kompetencat kryesore dhe për të përmirësuar programin arsimor në shkollat e përfshira

3. Pajisja e stafit mësimdhënës me aftësi të reja dixhitale dhe mjete dixhitale për të mësuarit reflektues të studentëve, rritja e ndërgjegjësimit dhe inkurajimi I përdorimit të  platformave të BE-së për edukatorët SELFIE dhe Dig.Comp.Edu, dhe mjete të tjera dixhitale miqësore për të rinjtë, dhe shpërndarja e  rezultateve përmes platformës SEG dhe eTwinning

4. Krijimi dhe zbatimi i  SE-së, PSK-së dhe Filantropisë në kurrikulat e shkollave të mesme dhe pajisja e studentëve me njohuri tërheqëse, aftësi jetësore, ndjeshmëri dhe vlera solidariteti, si dhe promovimi I këtyre koncepteve arsimore të orientuara nga ndikimi,  si një instrument për krijimin e një shoqërie më shumë përfshirëse mes krizës me Covid-19 dhe sfidave të tjera globale

Pikat kryesore të projektit: Kurrikula për sipërmarrjen me koncepte të mishëruara të sipërmarrjes sociale, përgjegjësisë sociale të korporatës dhe filantropisë; Korniza e kompetencave udhëzues për mësuesit e sipërmarrjes; Udhëzues për mjetet dixhitale për mësuesit për të nxënit reflektues të nxënësve; Hije pune; Trajnime mësues-me-mësues; Shfrytëzimi i platformës së BE-së për edukatorët dhe përhapja: SELFIE dhe Dig.Comp.Edu, School Education Gateway (SEG) dhe eTwinning.