<SWAYED>Formësojmë të ardhmen e punës: demokracia në vendin e punës për të rinjtë, për ndryshime sociale image

Formësojmë të ardhmen e punës: demokracia në vendin e punës për të rinjtë, për ndryshime sociale

Data

2024 - 2024

Donatorë

Erasmus+ (Komisioni Europian)

Partnerë

Instituti për Demokraci Ekonomike (Slloveni)-koordinator, ARNO (Maqedoia e Veriut)

Fjalët kyçe

Plani i pronësisë së aksioneve të punonjësve (EU ESOP), pronësia e punonjësve, inovacioni social, qeverisja demokratike, ndërmarrjet sociale, ndërmarrjet e IT-së, demokracia në vendin e punës, të rinjtë, pjesëmarrja e të rinjve, fuqizimi i të rinjve, e ardhmja e punës, ekonomia sociale

Projekti synon të prezantojë modele të reja qeverisjeje për ndërmarrjet e shekullit të 21-të, duke synuar IT-në, ndërmarrjet e gjelbra sociale dhe organizatat rinore për të krijuar mjedise pune gjithëpërfshirëse dhe miqësore me të rinjtë. Ai do të përpiqet të përmirësojë pjesëmarrjen demokratike të të rinjve në qeverisjen e ndërmarrjeve në Slloveni dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe të transferojë njohuritë në ekonominë sociale maqedonase në modelet e reja të ekonomisë sociale si Plani i Pronësisë së Aksioneve të Punonjësve (EU ESOP). EU ESOP është një model që fuqizon punonjësit (të rinjtë) duke u dhënë atyre një aksion në pronësinë e ndërmarrjes dhe fuqinë vendimmarrëse, duke çuar në ndërmarrje më të barabarta, të drejta dhe më elastike. Projekti synon gjithashtu të lidhë Slloveninë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të lehtësojë shkëmbimin e njohurive, mjeteve dhe metodologjive për forcimin e shoqërisë civile dhe sektorëve të ekonomisë sociale në të dy vendet.

Objektivat :

  • Analizimi i modeleve të qeverisjes demokratike te IT-të e rinj dhe ndërmarrjet sociale në Slloveni dhe Maqedoninë e Veriut.
  • Prezantimi i EU ESOP-it si një model për qeverisje me pjesëmarrje, drejtësi sociale dhe qëndrueshmëri dhe ofrimi i  rekomandimeve për politika në Maqedoninë e Veriut dhe Slloveni.
  • Ndërtimi i kapaciteteve të sipërmarrësve të rinj, studentëve dhe politikëbërësve mbi modelet e qeverisjes dhe EU ESOP përmes trajnimeve dhe rrëfimeve të suksesit.
  • Rritja e ndërgjegjësimit për qeverisjen demokratike dhe modelet e përfshirjes së të rinjve për përfshirje sociale dhe rritje ekonomike si EU ESOP
  • Fuqizimi i të rinjve në vendimmarrje dhe promoviim i kulturës demokratike dhe sipërmarrjes,  për zgjidhjen e çështjeve sociale.

Pikat kryesore të projektit: Hulumtimi dhe hartëzimi i IT-së rinore dhe ndërmarrjeve sociale; rekomandimet e politikave për EU ESOP në Maqedoninë e Veriut dhe Slloveni; Vizitë studimore në Slloveni; Program online për ngritjen e kapaciteteve për IT dhe ndërmarrjet sociale dhe për të rinjtë; Forumi Rinor i BE-së ESOP dhe leksione akademike.