ARNO prodhoi një studim për ndërmarrjet sociale, Maqedonia mori regjistrin e parë! image

ARNO prodhoi një studim për ndërmarrjet sociale, Maqedonia mori regjistrin e parë!

Më 22 nëntor në Shkup, organizuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM), u mbajt një konferencë për promovimin e Studimit dhe Regjistrin e Ndërmarrjeve Sociale në Maqedonin e Veriut (më shumë informacion më poshtë), përgatitur nga Marjan Itsoski dhe Olga Rajcic nga ARNO. Në kuadër të konferencës, organizatorët prezantuan platformën mladipretpriemaci.mk ku u ftuan dhjetë fituesit e granteve të flasin për ndërmarrjet e tyre sociale ekzistuese dhe të ardhshme. Meqenëse ky proces është domethënës për punën e ARNO-s dhe në përgjithësi për zhvillimin e sipërmarrjes sociale në vendin tonë, ne kemi diçka për t’ju thënë, ndaj paralajmërojmë një postim më të gjatë 🙂

  1. (Transparenca dhe përfshirja) Disa prej jush e ndjekin punën tonë nga afër sepse duam të ndajmë gjithçka që bëjmë, jo vetëm për transparencë (që na nevojitet në sektor), por edhe për frymëzim, bashkëpunime dhe mundësinë e përfshirjes të sa më shumë aktorëve. Disa prej jush do të kujtojnë se disa muaj më parë ne ishim mjaft të zëshëm (dhe ndoshta këmngulës :)) me proceset e hartës, organizimin e grupeve të fokusit, paralajmërimin dhe ftesën e të gjithëve për të qenë pjesë e asaj që po drejtonim si një proces hartimi i ndërmarrjeve sociale nga /për të rinjtë. Në periudhën e kaluar, kolegët Marjan Itsoski dhe Olga Rajcic iu përkushtuan kryerjes së një studimi bazë studimor për ndërmarrjet sociale në Maqedoni, me fokus të veçantë tek të rinjtë. Krahas studimit është bërë një analizë për nevojat e ndërmarrjeve sociale, dhe ajo që ka qenë arsyeja kryesore për t’u thënë PO kolegëve të KRNM-së për këtë sfidë është një produkt Regjistri I Ndërmarrjeve Sociale.Një bravo e madhe për Mac dhe Ole për punën e pa lodhshme dhe përkushtimin, një falenderim i madh për të gjithë ata që shpërndan lajmet tona (faleminderit edhe për mediat), një bravo të madhe për të gjithë ata që gjetën kohë për të qenë pjesë e këtyre proceseve, dhe një AJDE e madhe për që të gjithë ata që do të përfshihen në të ardhmen.
  2. (Urime për të gjithë ne) Regjistri është një produkt, i pari i këtij lloji në vendin tonë, i cili synon të sintetizojë informacionin bazë për ndërmarrjet sociale që janë në dispozicion të publikut të gjerë.
  3. (Të dhënat e disponueshme publike, në një vend) Të dhënat nga regjistri janë në dispozicion të publikut dhe të hapura për përdorim nga qytetarët dhe të gjithë të interesuarit, me qëllim informimin, por edhe fillimin e bashkëpunimeve të reja ndërmjet ndërmarrjeve sociale, bizneseve dhe institucioneve shtetërore.Krijimi i një regjistri të këtij lloji do të mundësojë dukshmërinë e ndërmarrjeve ekzistuese sociale në të cilat ata punojnë ose drejtohen nga të rinjtë, por do të shërbejë edhe si burim për analiza të mëtejshme të kapaciteteve dhe nevojave të ndërmarrjeve ekzistuese sociale.
  4. (Le të përdorim shërbime/produkte nga ndërmarrjet sociale) Në vetë procesin e krijimit të regjistrit, ekipi hulumtues njohu një potencial për përdorimin e tij si një mjet që mund t’u shërbejë subjekteve nga ekosistemi (kompanitë nga sektori privat, bashkitë, institucionet, etj.) për proceset e prokurimit dhe në këtë mënyrë mbështetje për ndërmarrjet sociale (të rinjtë) (p.sh. blerja e aromatizuesve organikë, akomodimi në një kompani të mbrojtjes së hoteleve, materiale eko promovuese të bëra nga një biznes i gjelbër, suvenire të bëra nga persona me sindromën Down, blerja e të dytit -mobilje dore etj.)
  5. (Proaktiviteti) Regjistri është një dokument i gjallë, i cili do të jetë po aq i mirë sa ne. Do të shihni që ka një lidhje, ata që nuk janë të hartuar, ata që nuk ishin të disponueshëm, ata që kanë filluar punën ndërkohë mund të vetëregjistrohen. Faleminderit të gjithë kolegëve që udhëheqin programe, projekte, iniciativa në lidhje me ndërmarrjet sociale (një falënderim i madh edhe për qendrat rajonale të mbështetjes nga projekti Mbështetje për Ndërmarrjet Sociale) për përfshirjen në të kaluarën dhe të ardhmen. Përmes punës në nivel lokal, përmes motivimit për të mbështetur dhe forcuar ndërmarrjet sociale, ne të gjithë justifikojmë punën dhe ekzistencën tonë.
  6. (The Big Picture) Për këdo që është i interesuar për procesin dhe pamjen më të madhe, faqja e internetit ka studimin. Studimi dhe regjistri janë një përpjekje për të pasqyruar situatën aktuale të ndërmarrjeve sociale dhe për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të rëndësishme që lidhen me strukturën, funksionimin dhe kapacitetet e tyre. Gjithashtu, ato përcaktojnë ndërmarrjet sociale rinore, shënojnë numrin e tyre, përfshirjen e të rinjve dhe ndikimin pozitiv në to. Në total, studimi identifikon 57 ndërmarrje sociale, shumica prej tyre të vendosura në Shkup dhe rajonin e Shkupit, të cilat ofrojnë produkte dhe shërbime të larmishme në treg, nga të cilat më të njohurat janë prodhimi i ushqimit organik dhe produkteve organike, edukimi për fëmijë dhe rinia, turizmi gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm, shërbimet sociale për kategoritë vulnerabël të qytetarëve dhe menaxhimi i mbetjeve. Ne të gjithë duhet të ndërtojmë këtë pamje të madhe dhe të kontribuojmë me shembuj të rinj të ndërmarrjeve sociale që, me produktet dhe shërbimet e tyre, bëjnë mirë për komunitetet dhe/ose mjedisin.

 

Përkrahësit tanë
Rockefeller European commission UNFPA UNDP Social Impact Award Erasmus RYCO French Developement Agency Национална Агенција за образовни програми и мобилност МК