Zëri i të rinjëve image

Zëri i të rinjëve

Data

2014 - 2015

Donatorë

UNFPA EECARO

Partnerë

ARNO (Kordinator), Y-PEER Maqedoni

Fjalët kyçe

zhvillimi i qëndrueshëm, post-2015, axhenda 2030, QËLLIMEVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM (QZHQ), rinia

“Zëri i të rinjëve” ishte një fushatë rajonale, e mbështetur nga UNFPA EECARO. Fushata, e zbatuar në dy pjesë, kishte për qëllim të sigurojë që të rinjtë të vendosen në qendër të axhendës së ardhshme kombëtare dhe globale të zhvillimit, dhe procesit të post-2015. Në pjesën e parë, Rrjeti Y-PEER në Maqedoninë Veriore i përbërë nga disa anëtarë (ARNO është anëtar i Y-PEER Maqedoni) që hartoi një fushatë të orientuar nga të rinjtë. Kjo ishte për të zbatuar fushatën Rajonale “Zëri i të rinjëve” me aktivitete të përshtatshme për nevojat lokale. Pjesa e dytë e Fushatës “Zëri i të rinjëve” u mbajt me administrim të plotë dhe udhëheqje nga ARNO.

Rezultatet e fushatës: Rekomandimet e të rinjve për post-2015 u miratuan nga 49-të OJQ-të nga Maqedonia e Veriut, të cilat përfshijnë forumet rinore të partive politike. Këto rekomandime iu dorëzuan një përfaqësuesi të Ministrisë së Punëve të Jashtme, i cili i ndau me delegacionin e Maqedonisë së Veriut në Asamblenë e Përgjithshme të KB-s. Pas miratimit të qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, ekipi i fushatës i udhëhequr nga aktivistë të ARNO-s vazhdoi të përfshijë të rinj në aktivitete online dhe offline.

Pikat kryesore: Të rinjtë nga M.V, zgjodhën SDG-të e mëposhtme si interesin e tyre parësor – Qëllimi 4: Edukimi cilësor, Qëllimi 3: Shëndet i mirë dhe mirëqenie, dhe Qëllimi 8: Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike.

Dokumentet dhe skedarët