Studimi bazë për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut image

Studimi bazë për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut

Data

2022 - 2022

Donatorë

Bashkimi Europian

Partnerë

Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë (koordinator) - Maqedonia e Veriut; ARNO (partner kërkimor)

Fjalët kyçe

kërkime; regjistri i ndërmarrjeve sociale; ndërmarrjet sociale; sipërmarrja sociale e të rinjve; ekosistemi i ndërmarrjeve sociale; nevojat dhe kapacitetet; rekomandimet e politikave; rinia
Përshkrimi i shkurtër i projektit:

Studimi Bazë për Ndërmarrjet Sociale në Maqedoni (Studim),  është krijuar nga ARNO për qëllimet e projektit të financuar nga BE-ja “Ndërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve” , i udhëhequr nga Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë. Studimi është realizuar në periudhën maj-korrik 2022 duke paraqitur situatën aktuale, kapacitetet dhe nevojat e ndërmarrjeve sociale me fokus të veçantë në ndërmarrjet sociale rinore.

Studimi synon të krijojë sinergji ndërmjet aktorëve, institucioneve dhe programeve të ndryshme dhe të japë një analizë të detajuar të gjendjes së sipërmarrjes sociale në Maqedoninë e Veriut. Studimi analizon karakteristikat, strukturën dhe kapacitetet e ndërmarrjeve sociale që veprojnë në të gjitha rajonet e vendit dhe identifikon fushat për mbështetje të mëtejshme dhe ngritje kapacitetesh. Studimi gjithashtu nxjerr konkluzione dhe rekomandime për politikat relevante për të gjithë aktorët në ekosistemin e ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut. Më konkretisht, përmes hartës dhe analizës së ndërmarrjeve sociale, studimi paraqet informacion dhe të dhëna të rëndësishme për fushat e punës, vendndodhjen, numrin dhe demografinë e punonjësve, produktet dhe shërbimet, aktivitetin ekonomik, si dhe të ardhurat dhe fitimet e ndërmarrjeve sociale.

Në lidhje me këtë, studimi i identifikon ndërmarrjet sociale rinore si subjekte juridike të udhëhequra dhe/ose ku janë inkorporuar të rinjtë dhe/ose që krijojnë përfitime të drejtpërdrejta për të rinjtë  dhe për herë të parë i definon si kategori e veçantë në ekosistemin e ekonomisë sociale në Maqedoninë e Veriut. Krahas ndërmarrjeve sociale, studimi identifikon dhe analizon nevojat e ideve të funksionimit të ndërmarrjeve sociale,  për të hartuar dhe vlerësuar potencialin dhe rrugën e zhvillimit të sipërmarrjes sociale në vend. Studimi identifikon 57 ndërmarrje sociale në të tetë qarqet e vendit, si dhe harton 40 ide operative për ndërmarrjet sociale.

Si rezultat kryesor, studimi prodhon Regjistrin e ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e Veriut, i pari i këtij lloji në vend. Regjistri është një grup i rëndësishëm i të dhënave,  që mbledh dhe paraqet të dhëna dhe informacione bazë për ndërmarrjet sociale si; informacionet e kontaktit, misioni social, vendndodhja, produktet dhe shërbimet, etj. duke dashur të frymëzojë promovimin më të mirë të ndërmarrjeve sociale, rritjen e ndërgjegjësimit dhe partneritetet dhe bashkëpunimet e reja ndërmjet vetë ndërmarrjet sociale dhe me institucione të tjera, komuna, biznese, donatorë dhe palë të tjera të interesuara. Regjistri është një “dokument i drejtpërdrejtë” i hapur ndaj ndryshimeve dhe shtesave dhe i përdorimit falas për publikun, qytetarët, institucionet dhe të gjithë palët e interesuara.

Pikat kryesore të projektit:Hartëzimi i ndërmarrjeve sociale; regjistri i parë i ndërmarrjeve sociale; vlerësimi i nevojave dhe analiza e kapaciteteve të ndërmarrjeve sociale; përcaktimin e ndërmarrjeve sociale rinore dhe ideve për ndërmarrjet sociale; rekomandime politikash për ekosistemin e ndërmarrjeve sociale

PublikimePublikime , Rezultatet kryesore , Regjistri i Ndërmarrjeve Sociale në Maqedoninë e Veriut: