SEED image

SEED

Data

2020 - 2022

Donatorë

E+ (Komisioni Europian)

Partnerë

ARNO (Kordinator), shkolla mesme “Rade Jovchevski Korchagin” nga Shkupi, Maqedonia.V, "Prva Susacka Gimnazija" nga Rijeka, Kroaci, shkolla e mesme “Lizdeikos" nga Radviliskis, Lituani dhe OJQ-ja “GoGreen” nga Belgjika

Fjalët kyçe

arsim, filantropi, përgjegjësi shoqërore e korporatës (PShK), Sipërmarrësi Sociale (SS), rinia

Në përgjigje të efekteve të krizës ekonomike, buxhetet e kufizuara publike dhe madhësia e sfidave në të ardhmen, Sipërmarrësia Sociale dhe Përgjegjësia shoqërore e Korporatave (PShK) dolën si përparësi kryesore e politikës në BE. Sidoqoftë, edukimi dhe trajnimi afarist dhe ekonomik nuk e pasqyrojnë në mënyrë të duhur këtë prirje. Brezave të rinj duhet tu mësohen modele të reja biznesi që reflektojnë Sipërmarrjen Sociale dhe t’i kthejnë komunitetit përmes përgjegjësisë korporative, sociale dhe filantropisë. Konteksti i projektit është I bazuar në historin e suksesit së partneritetit të ndërtuar me shkollat dhe njohurive që do të sigurohen nga dy OJQ-të, ARNO dhe GoGreen nga Belgjika.

Qëllimi kryesor i projektit SEED është të afrojë arsimin e sipërmarrjes edhe më afër nxënësve përmes mësimit të modelit të ri të biznesit të Ndërmarrësisë Sociale si pjesë e lëndës shkollore “Sipërmarrësia”, e cila mësohet në 3 shkolla (Kroaci, Lituani, Maqedonin e Veriut), dhe ekspozimi i nxënësve në komunitetet e biznesit.

Projekti SEED është krijuar për të mundësuar që studentët të bëhen ndërmarrës të ardhshëm social. Është krijuar gjithashtu që shoqëria të njohë rëndësinë dhe rolin e komuniteteve (edhe komunat e vogla mund të bëjnë shumë), si dhe qasje të reja, të qëndrueshme në biznes dhe arsim. Përmes projektit SEED, të rinjtë do të mësojnë aftësi thelbësore për drejtimin e një biznesi ndërsa mësojnë gjithashtu për filantropinë, krijimtarinë, udhëheqjen dhe punën në ekip. Kjo gjithashtu do të përfshijë një përqendrim në shtrirjen e komunitetit dhe rilidhjen me nxënësit e tyre (alumni) nga shkolla e tyre.

Pikat kryesore: Materialet promovuese paraqesin karta të mbjella me fara të bëra nga një biznes i gjelbër lokal, (maqedonas) i drejtuar nga një dizajnere e re.