INN@SEE- Sipërmarrja inovative sociale me angazhimin e të rinjve image

INN@SEE- Sipërmarrja inovative sociale me angazhimin e të rinjve

Data

2019 - 2021

Donatorë

E+ (Komisioni Europian)

Partnerë

Universiteti Pedagogjik i Krakow - Poloni (Kordinator), Desert Bloom - Jordan, ARTER - Territori i Kërkimit të Atraktivitetit - Itali

Fjalët kyçe

sipërmarrja sociale, ekonomia sociale, rrjetëzimi, inovacioni i hapur, rinia, hackathons

Projekti (https://innose.up.krakow.pl/) promovon Edukimin e Sipërmarrjes Sociale midis të rinjve përmes qasjes inovative bazuar në rezultatet e kërkimit shkencor dhe bashkëpunimit ndër-sektorial. Sipërmarrësia Sociale është thelbi i projektit, dhe në të njëjtën kohë, një medium për të arritur qëllime të tjera transversale. Objektivat e projektit rrjedhin drejtpërdrejt nga 3 fusha të nevojave të synuara: aftësi dhe ndërtim të kapaciteteve, orientim, rrjetëzim, dhe ndërgjegjësim. Më poshtë janë objektivat e projektit:

  • Përhapja e mendjeve dhe aftësive sipërmarrëse midis të rinjve në një nivel më të gjerë të BE-së
  • Të sigururoj sipërmarrësit e rinj, aspirues, një mjet të qartë për të filluar
  • Të lehtësohet qasja e të rinjve dhe stafit të të rinjve në informacione në lidhje me mundësitë dhe mjetet e trajnimit dhe udhëzimit në nivele lokale dhe ndërkombëtare
  • Për të promovuar rrjetëzimin midis SS të rinj
  • Për të promovuar një kulturë të sipërmarrjes sociale të BE-së ndërmjet shoqërisë, duke rehabilituar sipërmarrjen përmes ndërmarrësisë sociale, me një vëmendje të veçantë për kontributin e përfaqësuar “nga” dhe “për” të rinjtë
  • Të rritet ndërgjegjësimi tek të rinjtë si qytetarë aktivë lidhur me sfidat sociale, mjedisore dhe diversitetin e komuniteteve të BE-së, duke mësuar se si ndërmarrësia sociale mund t’i përballojë ata
  • Për të promovuar dukshmërinë midis palëve kryesore të interesit të bizneseve sociale dhe rëndësinë e inovacionit shoqëror dhe ndikimit shoqëror

Pikat kryesore: Projekti propozon një kornizë në lidhje me “Inovacionin e Hapur Social” dhe demonstron se si mund të zbatohet përmes shembujve, udhëzimeve dhe ngjarjeve. Parimi kryesor i Inovacionit të Hapur është që një organizatë e vetme të mos inovojë në izolim, por përkundrazi përmes angazhimit me lloje të ndryshme partnerësh, të përvetësojë ide dhe burime nga mjedisi i jashtëm.