INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво image

INN@SEE – Младинско учество преку иновативно социјално претприемништво

Датум

2019 - 2021

Донатори

E+ (Европска Комисија)

Партнери

Педагошки Универзитет Краков – Полска (координатор), Desert Bloom – Јордан, АРТЕР – Италија, АРНО- С. Македонија

Клучни зборови

социјално претприемништво, социјална економија, вмрежување, отворена иновација, млади, хакатон

Проектот (https://innose.up.krakow.pl/) промовира  социјално-претприемничко образование за млади преку иновативен пристап базиран на  резултати од научни истражувања и меѓу секторска соработка. Социјалното претприемништво е централен елемент на проектот, а воедно и медиум преку кој се постигнуваат останатите трансферзални цели. Целите на проектот потекнуваат од 3 целни области: вештини и градење на капацитети, вмрежување и градење на свест за СП. Поконкретно, целите на проектот се:

  • Промоција на претприемнички мајндест и претприемнички вештини кај младите луѓе на ниво на ЕУ
  • Обезбедување на јасни алатки за идните социјални претприемачи
  • Олеснување на пристап на младите до информации поврзани со различни можности за грантови, обуки и менторства, како и алатки на локално и меѓународно ниво
  • Промоција и вмрежување на младите социјални претприемачи
  • Промоција на европската култура на социјално претприемништво во општеството, рехабилитирајќи го претприемништвото преку социјалното претприемништво, со посебно внимание на концептот и пристапот „од млади за млади “
  • Подигнување на свеста кај младите луѓе за предизвиците кои се однесуваат на диверзитетот на заедниците, општеството, животната средина и освестување како социјалното претприемништво може да придонесе во нивно решавање
  • Да се промовира видливоста на клучните засегнати страни кои работата во полето на социјалното претприемништво и да се потенцира важноста на социјалните иновации и општествениот импакт.

Од проектот издвојуваме: Проектот промовира употреба на концепт наречен „ Open Social Innovation /Отворени социјални иновации“ и демонстрира како овој концепт може да се користи преку посочување на низа примери, насоки и конкретни настани. Главниот принцип на концептот на отворени иновации се води од премисата дека една организација не создава иновација во изолиран контекст, туку напротив, со вклучување на разни партнери, стекнувајќи идеи и ресурси од надворешното опкружување.